เว็บสล็อตออนไลน์ เผยโฉม โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร รองรับผู้ป่วยได้พันเตียง

เว็บสล็อตออนไลน์ เผยโฉม โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร รองรับผู้ป่วยได้พันเตียง

เผยโฉม! โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร เว็บสล็อตออนไลน์ สามารถรองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรืออาการอ่วนๆได้พันเตียง พร้อมเผยใช้เวลาสร้าง 20 วัน ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้โพสต์ข้อความและรูปภาพลงบนเฟซบุ๊ก พร้อมเผยโฉม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร  ที่มีเตียงรับรองผู้ป่วยนับพันเตียง สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย หรือไม่แสดงอาการ

โดยข้อความระบุว่า “อย่าตกใจ นี่คือของจริง ไม่ใช่ภาพ 3 มิติ !

ศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัฒนาแฟคตอรี่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว พรุ่งนี้ (29/1/64) จะมีพิธีสงฆ์ และการส่งมอบศูนย์ห่วงใยคนสาคร (รพ.สนาม) ให้ทางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร

รพ.สนาม แห่งนี้ มี 2 อาคาร มีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อ 1,000 เตียง โดยความอนุเคราะห์ของนายวัฒนา แตงมณี นายก อบต.พันท้ายฯ ที่ให้ใช้ที่ดินส่วนตัว และออกเงินค่าก่อสร้างเองทั้งหมด เพื่อหวังให้ชาวจังหวัดสมุทรสาคร และแรงงานในสถานที่แห่งนี้มีที่รักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19

และวันพรุ่งนี้ (29/1/64) นายก วัฒนา แตงมณี บอก จะมีการทำบุญเสริมดวงชะตา ให้ ผู้ว่าฯ ปู “วีระศักดิ์ วิจิตต์แสงศรี” ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ รพ.สนามแห่งนี้ เริ่มเตรียมพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 / เริ่มขึ้นโครงอาคารวันที่ 9 มกราคม และแล้วเสร็จมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาก่อสร้างประมาณ 20 วัน โดยการควบคุมของ บริษัท เสมาก่อสร้าง จำกัด”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. / PEA) ร่วมแถลงข่าว มาตรการช่วยเหลือ ลดค่าไฟ – ใช้ไฟฟ้าฟรี ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

ในวันที่ 15 ที่ผ่านมานี้ทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. / PEA) ได้มีการร่วมแถลงข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง มาตรการช่วยเหลือ ทางด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ลดค่าไฟ และค่าน้ำ และการใช้งานไฟฟ้าฟรี โดยในแต่ละหน่วยงานก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไป ในที่นี่นั้นเป็นในส่วนของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษก กกพ. พร้อมด้วย นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. / PEA) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ พลเรือโทกวี องคะศิลป์ ผู้จัดการกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ร่วมแถลงข่าว กกพ. จับมือการไฟฟ้าชี้แจง มาตรการช่วยเหลือ ลดค่าไฟ โควิด-19 รอบ 2 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 11 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ดังนี้

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิง ‘ภรทิพย์ สิริวชิรภักดิ์’

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จ่านวน ๘ นาย ดังนี้

1. ว่าที พันเอก ธีระพล ศรีฉ่ำ เป็น พันเอก

2. ว่าที พันโทหญิง ภรณ์ทิพย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

3. ว่าที พันโทหญิง สุณิสา ยายิรัมย์ เป็น พันโทหญิง

4. ว่าที พันตรีหญิง รัตน์ฎาวรรณ อัมภวา เป็น พันตรีหญิง

5. ว่าที ร้อยเอก กิตติพล ภูษา เป็น ร้อยเอก

6. ว่าที ร้อยโท ยอดเยี ยม สินสันธิเทศ เป็น ร้อยโท

7. ว่าที ร้อยโท สุธี ค่างาม เป็น ร้อยโท

8. ว่าที ร้อยโท ประเสริฐ บุญเกิด เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที 8 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 2 ล่าดับที่ 4 ตั้งแต่วันที 26 มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ และลำดับที่ ๓ ตั้งแต่วันที ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 สล็อตออนไลน์